Vid störningar

Störningar av icke brottslig karaktär

Om du störs av närboende bör du kontakta den som stör. Fortsätter störningarna är det värdefullt att göra anteckningar om när och hur störningarna har förekommit.

…om störningarna inte upphör

Om du vidtagit ovanstående åtgärder och problemen kvarstår bör du kontakta styrelsen för att få råd om fortsatt hantering av ärendet. Det kan t ex vara att kontakta fastighetsförvaltaren för ”utryckning” vid nästa tillfälle som störningen inträffar vilket innebär att vi står för kostnaden även om den sker under debiterbar jourtid.

Sociala problem

Märker du att det i din närhet finns sociala problem, människor som far illa och behöver hjälp kan du ringa Socialkontoret tel 08-56891100.

För kontakt med kommunens väktarbolag

Ibland kan man se eller höra något som avviker från vad som är normalt. Det kan vara något som känns lite skumt men inte verkar vara pågående brott. Då kan du kontakta väktare som anlitas av kommunen. De kan åka till platsen och undersöka vad som pågår. Ring 010-470 58 65

Polisiära ärenden

Om du misstänker oegentlig eller brottslig verksamhet.
Ring polisen på 11414

I nödsituation

Ringer du alltid 112