BRF Mörbybacken 1
Allmänna

Allmänna ordningsregler för Mörbybacken1

Det finns ett antal allmänna ordningsregler som alla boende har förbundit sig att följa. Det är ett villkor för att bli antagen som medlem. Reglerna gäller även våra hyresgäster. Dessa regler är till för allas bästa och gemensamma trivsel. De är upprättade med stöd av § 43 i bostadsrättsföreningslagen.

 1. Lägenheten med tillhörande utrymmen skall användas med aktsamhet både invändigt och utvändigt. Detta gäller även fastigheten i övrigt och i förekommande fall uteplatser som disponeras med nyttjanderätt
 2. Fel som uppstår i lägenhet eller på fastigheten i övrigt skall anmälas till fastighetsskötaren
 3. Vid ohyra i lägenheten skall anmälan göras till föreningens saneringsföretag eller fastighetsskötaren
 4. Piskning och skakning av mattor m m genom fönster eller från balkong är förbjudet. Balkongräcken får ej användas för upphängning av mattor eller liknande. Använd närmaste piskplats
 5. Tvätt får ej hängas på balkongräcket. Blomlådor skall hänga på räckets insida. Markiser och balkongskydd får ej uppsättas utan särskilt tillstånd av styrelsen
 6. Grillning på balkong är förbjuden. Grillplats finns i centralparken
 7. Matning av fåglar från lägenhet och balkong är förbjuden. Det drar bl a till sig råttor
 8. Undvik att tappa upp vatten (bad och tvätt) mellan 22 och 07. Läcker eller ’tjuter’ vattenkranarna skall detta anmälas till fastighetsskötaren
 9. Visa hänsyn mot grannarna vid alla tider på dygnet, särskilt mellan 22 och 07. Undvik att slå hårt i dörrar. Låt radio, TV och musikinstrument vara en underhållning för dig själv och inte för grannarna
 10. Till toaletter skall endast användas toalettpapper. Det är förbjudet att spola ned tidningspapper, bindor eller andra föremål som kan orsaka stopp i avloppen
 11. Byggarbeten får ej äga rum mellan 19 och 07 vardagar samt före 09 lördagar och helgdagar
 12. Dina sopor och avfall skall vara väl inslagna. Det är absolut förbjudet att placera kartonger och liknande utanför sopkärlsskåp och tidningskärl
 13. Det åligger den som har husdjur att se till att dessa ej förorenar i parkområdet eller stör boende i fastigheten. Hundar och katter får under inga omständigheter rastas på eller i närheten av barnens lekplatser. Ej heller inom grönområdet runt husen
 14. Föremål får inte förvaras i trappor, gångar och gemensamma utrymmen. Detta är ett krav från Brandskyddsmyndigheten som genom prejudikat vunnit laga kraft. Dörrar till källare, vindar och entréportar skall hållas stängda
 15. Cykelförråd samt förråd för barnvagnar och rollatorer är inte avsedda för långtidsförvaring. Detsom inte längre används,urvuxna eller i ej brukbart skick, får inte förvaras där. Cyklarna skall vara märkta med namn på ett permanent sätt. Föreningen förbehåller sig rätten att beslagta och bortforsla föremålen. Föremål utöver vad förråden är avsedda för får inte förvaras där
 16. Det är absolut förbjudet att förvara bensin eller andra eldfarliga ämnen i källar- och vindsutrymmen. Det innebär också att mopeder/motorcyklar inte får förvaras i källarutrymmen
 17. Barnvagnar, kälkar, cyklar och andra föremål får ej placeras i trappuppgångar, entréer eller källargångar
 18. Fastigheten är utrustad med kabel-tv-nät (Comhem) samt fast bredband för TV, telefon och internet. TV-antenner får inte uppsättas på fastighetens ytterväggar, balkonger (över balkongräcket) eller tak
 19. Skyltning eller annan annonsering är inte tillåten inom fastigheten utan styrelsens tillstånd
 20. Tvättstugan får endast användas av boende i området. Anslagna ordningsregler skall följas. Bokning sker med tag (plupp) på bokningsskärmen i tvättstugan eller på dator eller telefon. Se länk under ordningsregler för tvättstugan.
 21. Fordon får ej uppställas på gångbanor, gräsmattor, framför entrédörrar eller framför garageportar
 22. Du bör undvika att tvätta bilen inom vårt område eftersom dagvattnet rinner direkt ut i Edsviken utan rening
 23. Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd plantera växter i vårt gemensamma grönområde.
 24. Elbilar och laddhybrider får inte laddas i våra garage. Brandfaran är en säkerhetsrisk för våningarna ovanför garagen. Skulle en brand uppstå bär den som disponerar garaget ansvar.

Mrbybacken 1, Danderyd